Akèy / Konesans Plis / ?Medam yo men koman pou’n pwan swen vajen nou…

?Medam yo men koman pou’n pwan swen vajen nou…

*SANTÉ PLUS*

*PDG:::::::* *DAMAS STRLING*

 

1-Ou pa dwe netwaye vajen’w, lap netwaye pou ko’l avèk pèt vajinal?

2-vajen  chak fanm inik, byen ke tout vajen gen karakteristik kòman, chak fanm gen pwop odè pa yo ni pèt vajinal pa yo ki varye an kantite selon sik manstriyel pa yo?

3-vajen pwodwi flid a repons nan moman sèksyel e aktivite fizik
wap remake sa sou rad ou, tach blanch ou jonat, odè disteng eli dezakreyab lè konsa pa panse se yon bagay ki pa nòmal ebyen se nòmal✍

4-ou sipoze pote atansyon avèk siy sik fok li pwop avèk ko a ?

5-loske ou wèl nòmal pou ou, si w ou wel chanje rapidman ou sipoze kontakte yon medsen paske dèfwa moun yo konn gen konfiz?

6-pou twalèt pibis pou tout pati ko a nòmal avèk savon ou abitye sèvia eli rete nan kò a?

7-vulve( « DEVAN BOUCH VAJEN AN » ) ou rensel senpleman avek dlo pwop , ou lavel avek savon dous, ou byen yon pwodwi spesyal pou ijèn intim, men toujou san fote ou pase mous di ro vè ba, jamè lenvè ou sipoze rensel byen, ou dwe lavel avek menw ni gan twalèt, chak jou ou dwe chanje gan an?

8-OU pa dwe lave vajen an se sak fè mwen diw nou nap pèdi pèt vajinal sak rele sekresyon an ni selil yo ap mouri lap fèt pou kol kitel anpè?

9-ou dwe chanje sou vètman w o mwens 8h tan?

9-itilize sèvyèt ijèn e tanpon non pa fime
– evite itilize pwodwi ni dezodoran vajinal

– evite pote vètman sere

– e dè tisi sentetik evite mete yo sou po nou

– esiye devan ale dèyè apre w fin fè twalèt

– evite aktivite pwolonje ni nan lè cho ni frèt ??

10-fason ki pi senp kite vajen an netwaye pou ko’l, ou ka lave vulve la li kole tou pre vajen an men se avèk dlo tièd ?‍♀

11-gen anpil fanm pwan tan yo kouri al nan douch kou yo fin sot nan relasyon sèksyel se pa byen evite poun pa gros oubyen wap atrape maladi transmisib sèksyel, douche vajinal la pa rekomande kom metod okontre lap pouse spem nan rantre nan vagin an?

?‍12
-Siw santi sentom sa yo kontakte yon medsen?‍⚕

– iritasyon ou doulè

– sansasyon brili moman wap pipi

– ni lèw santi ogmantasyon pèt ni prezans pèt anormal

– lè w remake sou kote vajen an anfle

– vajen an ap senyen

– doulè moman wap fè bagay
– odè dezakreyab

– doulè vant femal??

13-Epi pa savonnen vagen oubyem vulve la paske gen savon ki alkalen o vajen an e kap detwi asid ki nan vajen an lè sa lap favorize enfeksyn✍

14- *Konsey*
Kite se nèg la ki lave vajen an pou ou la a wap jwenn tout sot plezi lolll?

15- Mwen ankouraje nou avan nal manyen bouboun nan pou’n lave men nou avèk savon avan …?

 

*Tel::::::* *40813514*

? *miss Loudemia ??*

Apwopo Emmnanuel Hubert

Ou ka gade tou

PARACÉTAMOL, ASPIRINE, DIURÉTIQUES…CES MÉDICAMENTS À UTILISER AVEC PRUDENCE EN CAS DE GROSSES CHALEUR

Avec la chaleur et le soleil, certains médicaments deviennent inefficaces, voire dangereux. Parmi eux, des …